لبخند لثه ای

2024-03-02T14:55:08+03:30

لبخند لثه ای ( Gummy smile ) به حالتی گفته می شود که دندان ها موقع لبخند زدن کاملا مشهود [...]