فاصله بین دندان ها

2022-01-25T15:54:54+03:30

وجود فاصله بین دندان ها ، نوعی ناهنجاری است که عموما ریشه در وراثت داشته و از والدین به ارث [...]